Ergotherapie Beveland
Zowel op de praktijk als aan huis

Privacy Statement

Ergotherapie Beveland verwerkt persoonsgegevens. In dit privacy statement willen wij u hierover informeren en antwoord geven op de belangrijkste vragen omtrent de verwerking van deze gegevens. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. 

Allereerst definiëren we de begrippen “persoonsgegevens” en “verwerken”.

Persoonsgegevens
Dit betreft alle informatie die direct over iemand gaat of die naar een persoon te herleiden is. Er zijn veel soorten persoonsgegevens. Voor de hand liggende gegevens zijn iemand zijn naam, adres en woonplaats. Maar ook telefoonnummers en
postcode met huisnummer zijn persoonsgegevens. Gevoelige gegevens, zoals bijvoorbeeld gezondheid, worden bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze zijn door de wetgever extra beschermd.

Verwerken
Dit betreft alles wat er gedaan kan worden met persoonsgegevens. Voorbeelden zijn het verzamelen, opslaan, gebruiken en verwijderen van uw gegevens.

Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:
~ Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
~ Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
~ U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
~ Uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
~ Wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen (waaronder zorgverzekeraars) om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden   worden gebruikt;
~ Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
~ Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in ons goed beveiligde elektronisch patiëntendossier. Deze gegevens zijn alleen inzichtelijk voor onze ergotherapeuten. Alle medewerkers van Ergotherapie Beveland hebben een geheimhoudingsplicht. Zonder uw toestemming zullen wij u persoonsgegevens nooit delen met derden.

Uw rechten
U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). 

Als u klachten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact met ons op. Mocht u er via deze weg niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Susan Ernst van Ergotherapie Beveland, gevestigd aan de van Cittersstraat 17 4451BJ Heinkenszand, is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Telefoon            06-24615252
Mail                    info@ergotherapiebeveland.nl
Post                   Van Cittersstraat 17, 4451BJ Heinkenszand

Heeft u een klacht over de behandeling of uw therapeut, dan kunt u contact opnemen met de therapeut.
Mocht uw klacht niet bespreekbaar zijn met de therapeut, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij:

Klachtencommissie Paramedici Eerste Lijn. 
Contactgegevens:
Nederlands Paramedisch Instituut
Postbus 116
3800 BD Amersfoort
Telefoon: 033-42 16 100

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bij het gebruik van onze diensten en website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op onze website u kiest te gebruiken. Zo verwerken wij uw geboortedatum alleen wanneer u zich aanmeldt als cliënt bij ons of u mailadres wanneer u contact met ons opneemt via ons contactformulier.

Persoonsgegevens
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
Naam en contactpersonen, Bedrijfsgegevens indien van toepassing, E-mailadres, Naam, telefoonnummer en emailadres van betrokkenen (zoals andere therapeuten, school, mantelzorgers), Geslacht, IBAN indien van toepassing, Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch, NAW-gegevens, Technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze websites, Telefoonnummer, Dossiervorming, Documentnummer van ID-bewijs

Algemeen privacyverklaring
Om goede ergotherapeutische zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en paramedische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de bepalingen over de geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van ergotherapeutische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens goed beveiligen tegen inbreuk door derden. Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van onze zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen. Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, ziekenhuizen, fysiotherapeuten etc. Dit doen wij via beveiligde systemen (zoals Zorgmail) en alleen als dit nodig is in verband met een actuele zorgvraag of na uw toestemming. Als gegevens met toestemming zijn verkregen, dan heeft u het recht om deze toestemming ook weer in te trekken. Onze medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken. Wij vragen om uw toestemming, voordat we uw gegevens of de gegevens van uw kind beschikbaar stellen aan ziekenhuizen, huisartsen of andere directbetrokkenen. Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening en voor het beheren van onze digitale cliëntdossiers (Incura). Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Ook hebben wij contracten met uw zorgverzekeraar op basis waarvan wij onder meer uw declaraties doorsturen. Verder worden beveiligingsmaatregelen volgens de NEN7510, een standaard voor informatiebeveiliging in de zorg, toegepast. Wanneer het, ondanks onze maatregelen, mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Gegevenssoort              Arbeidsgerelateerde gegevens (Identiteit, NAW, BSN, werkprestatie, verzuim/verlof en arbeidsconflict)
Grondenslag                   Algemeen belang
Gegevenssoort              Declaratie (Patiënt-)
Grondenslag                   Behandelovereenkomst
Gegevenssoort              Etiketgegevens (NAW, geboortedatum en medicatiegegevens)
Grondenslag                   Gerechtvaardigd belang
Gegevenssoort              Paramedisch dossier (Patiënt- en medicatiegegevens) 
G
rondenslag                   Onderzoek, waarbij toestemming niet mogelijk is
Gegevenssoort              Financiële gegevens (NAW, BSN, salaris en bankgegevens)
Grondenslag                   Overeenkomst
Gegevenssoort              Onderzoeks/observatiegegevens
Grondenslag                   Toestemming (Gegevensuitwisseling)
Gegevenssoort              Patiënt (NAW, BSN, Geboortedatum, Verzekering)
Grondenslag                   Wettelijke verplichting (Arbeidsovereenkomst)
Gegevenssoort              Dossiervorming (NAW, BSN en rapportagegegevens)
Grondenslag                   Wettelijke verplichting (Dossierplicht, WGBO). Wettelijke verplichting (Zorgverzekeringswet)

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens 
Ergotherapie Beveland bewaart u persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u gegevens worden verzameld. De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen die de AVG stelt. 

Waarneemregeling
Wanneer uw behandelend ergotherapeut afwezig is, is het mogelijk dat uw behandeling wordt voortgezet door een collega in de praktijk. Hiermee is de continuïteit van uw behandeling gewaarborgd. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit aangeven bij uw behandelend ergotherapeut.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.
Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 23 april 2018.

Wij maken gebruik van:
F
acebook
Google Adwords
VECOZO
ZorgAdmin (ProSoftware)

Heeft u nog vragen of opmerkingen?
Indien u nog vragen of opmerkingen heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens door Ergotherapie Beveland, dan kunt u contact met ons opnemen via info@ergotherapiebeveland.nl of 06-24615252.